استعلام سلامت

بزرگترین بورس تجهیزات و مواد دندان پزشکی

درباره استعلام سلامت

با توجه به عدم استفاده از تکنولوژی های روز و استفاده از شیوه سنتی در خرید و فروش اقلام پزشکی و همچنین شناخت نیازها و الزامات این صنف،اولین پروژه به این حوزه اختصاص داده شد.فناوری مورد استفاده باید به حدی پیشرفته وقابل اعتماد میبود که نظرمتخصصان توانمنداین حوزه راجلب کند.از طرف دیگر باید به اندازه ای منطبق با شیوه رایج بازار ایران طراحی می شد که ارکان حاضر در بازار (فروشنده و خریدار) احساس غریبگی و دوری از سیستم جدید ننمایند. به این ترتیب دیدگاه های مختلف مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت سامانه جامع استعلام سلامت از درون تمام ایده های نوآورانه ظهور کرد.